TRANSGRANICZNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SARBINOWIE

TRANSGRANICZNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SARBINOWIE

Powiat koszaliński jest obszarem o bogatym potencjale odnawialnych źródeł energii. Naturalne ukształtowanie terenu, wysoka wietrzność, korzystne nasłonecznienie oraz duży areał gleb, na których można zakładać plantacje roślin energetycznych sprzyjają inwestowaniu w ekologiczną infrastrukturę energetyczną.

Coraz powszechniejszym sposobem na pozyskiwanie energii staje się w ostatnich latach wykorzystywanie kolektorów słonecznych i pomp cieplnych. Z roku na rok rośnie liczba obiektów zlokalizowanych w pasie nadmorskim, które ogrzewają swoje wnętrza czerpiąc z promieniowania słonecznego. Coraz liczniej też korzystają z tej formy pozyskiwania energii indywidualni inwestorzy. Również samorząd powiatu koszalińskiego inwestuje w odnawialne źródła energii. W minionych latach realizował m.in. wielomilionowy projekt termomodernizacji powiatowych obiektów użyteczności publicznej, w ramach którego wyposażono wszystkie placówki pomocy społecznej w pompy ciepła. Obecnie kontynuuje ten projekt montując w tych obiektach urządzenia fotowoltaiczne.

Do poszukiwania i eksploatacji zasobów odnawialnych źródeł energii samorząd powiatu przywiązuje wielką wagę każdego roku przeznaczając na ten cel znaczne środki. Organizuje oraz wspiera różnorodne przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, publikuje wydawnictwa o tematyce przyrodniczej i środowiskowej. Jest też aktywnym inwestorem, sponsorem i grantodawcą dla wielu powiatowych podmiotów działających na rzecz ekologii. Stworzenie Transgranicznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie jest kolejnym etapem proekologicznej misji powiatu.

Geneza

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie powstało w ramach projektu pod nazwą: „Transgraniczna sieć na rzecz polsko – niemieckich działań informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w zakresie powszechnego, zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Euroregionie Pomerania”. Partnerem Powiatu Koszalińskiego w tym projekcie jest niemieckie stowarzyszenie E.I.C.H.E. e.V., które utworzyło w Eberswalde Centrum Odnawialnych Źródeł Energii im. Hermanna Scheera.  Obie placówki w Sarbinowie i Eberswalde tworzą wspólnie transgraniczny ośrodek informacyjno – doradczy w Euroregionie Pomerania.

Współpraca polsko – niemiecka w zakresie upowszechniania odnawialnych źródeł energii narodziła się ze wspólnej troski o klimat i środowisko naturalne w euroregionie. Zarówno dla klimatu, jak i środowiska nie istnieją granice terytorialne ani polityczne. Aby chronić klimat musimy wspólnie podejmować wysiłki zmierzające do ograniczania negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego. Jednym z obszarów takiego współdziałania jest energetyka, a ściślej mówiąc sposoby pozyskiwania energii. Już nie wystarczy konstatacja, że tradycyjne metody oparte na surowcach kopalnych, ze względu na dużą ilość gazów i spalin emitowanych do atmosfery, mają negatywny wpływ na środowisko. Nie wystarczy przeświadczenie, że trzeba nieustannie poszukiwać nowych, proekologicznych źródeł energii, a jednocześnie w szerszym niż dotąd zakresie wykorzystywać ofiarowane nam przez naturę możliwości tkwiące w energetycznym potencjale słońca, wiatru, wody i różnego rodzaju upraw oraz biomasy. Potrzebne są przede wszystkim determinacja i konkretne działania, by skutecznie i systematycznie zmniejszać ilość gazów i spalin emitowanych do atmosfery. Ważnym podmiotem w tym procesie jest transgraniczny ośrodek informacyjno – doradczy w Euroregionie Pomerania z oddziałami w Eberswalde i Sarbinowie.

Cele i zadania

Transgraniczny ośrodek informacyjny w Eberswalde i Sarbinowie stawia sobie za cel przekazywanie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz  zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia energetycznego.  Każda z placówek posiada swoją specyfikę wynikającą m.in. z uwarunkowań lokalizacyjnych. Ośrodek w Eberswalde specjalizuje się w zagadnieniach wykorzystania drewna na cele energetyczne, Centrum w Sarbinowie szczególny nacisk kładzie na problematykę związaną z fotowoltaiką i energią słoneczną. Obie placówki prowadzą szeroką działalność szkoleniowo – edukacyjną, a jednocześnie na swoim terenie są punktami kontaktowymi i informacyjnymi dostarczającymi potrzebną wiedzę na temat wszystkich aspektów energii odnawialnej zainteresowanym mieszkańcom i podmiotom w Euroregionie Pomerania.

Jednym z podstawowych zamierzeń tej działalności jest zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej. Oprócz korzyści wynikających z ograniczenia przetwarzania surowców kopalnych i ich negatywnego wpływu na środowisko, ważnym celem jest pobudzanie przedsiębiorczości miejscowych społeczności i tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w obszarach zagrożonych bezrobociem.

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie

Placówka powstała w 2014 roku dzięki staraniom powiatu koszalińskiego oraz wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IV A. Obiekt zlokalizowany został w Sarbinowie, miejscowości letniskowej w północno-zachodniej Polsce, położonej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno. Sarbinowo znajduje się 7 km na zachód od Mielna, bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, na Wybrzeżu Słowińskim.

Centrum Edukacji Ekologicznej jest usytuowane w malowniczej scenerii nadmorskiej przyrody w odległości ok. 200 m od brzegu Bałtyku. Posiada ciekawą, zabytkową architekturę.  Obiekt szkoleniowy składa się z dwóch budynków wolnostojących połączonych dachem przeszklonym, pod którym znajduje się powierzchnia wystawiennicza. Wnętrza zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający prowadzenie działalności szkoleniowej oraz ekspozycyjnej, z uwzględnieniem wymogów komunikacyjnych zwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych.