Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy: Agencję 123Concept Krzysztof Głowacki, ul. Wenedów 7d/1 , 75-847 Koszalin tel. 502 464 461, email: biuro@123concept.pl do celów marketingowych i ewidencyjnych. Dane udostępnione w celu wypełnienia umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.

Administratorem Twoich danych jest firma:  Agencję 123Concept Krzysztof Głowacki, ul. Wenedów 7d/1 , 75-847 Koszalin tel. 502 464 461, email: biuro@123concept.pl 

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach czasu:

– w celu realizacji Twoich zamówień, a w tym również do rozpatrywania Twoich reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,

– w celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną lub telefoniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu,

– w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa.

Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informujemy również, że wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, ale cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, jakiego dokonywaliśmy zanim cofnąłeś zgodę.

Ponadto informujemy, że Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, niezbędnym do prowadzenia działalności handlowej np do :

firmy kurierskiej, biura rachunkowego, producenta urządzeń z których Państwo korzystają, dostawcy oprogramowania, dystrybutora, oraz do uprawnionych instytucji państwowych, gdy zezwala na to przepis prawa.

Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim, ani do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

– usunięcia danych osobowych

– dostępu do swoich danych osobowych

– uaktualnienia swoich danych osobowych

– przeniesienia danych osobowych

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem:   Agencję 123Concept Krzysztof Głowacki, ul. Wenedów 7d/q , 75-847 Koszalin tel. 502 464 461, email: biuro@123concept.pl 

Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem wykonania usług w sposób prawidłowy.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do ograniu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoja sytuację prawną lub wywołać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy jesteśmy uprawnieni do powierzenia lub przekazania Twoich danych innym podmiotom. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przez nas gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Również wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.