Uniwersytet Gdański

Uniwersytet proponuje zróżnicowane formy kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, niektóre mogą być realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi (w tym poprzez programy wymiany studentów MOST, ERASMUS). Oferta jest skierowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji zawodowej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia, zgodnie z ideą lifelong learning.

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 74 kierunkach studiów w zakresie 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, a w planach na nowy rok akademicki 2018/2019 jest uruchomienie czterech  kolejnych. Oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy i cywilizacyjnych wyzwań XXI wieku. Programy nowych kierunków powstają we współpracy z praktykami, ekspertami w poszczególnych dziedzinach. Uczelnia wykorzystuje w tym zakresie także wiedzę i doświadczenie pracodawców. Najnowsze proponowane kierunki studiów i specjalności w ostatnich latach to między innymi Genetyka i biologia eksperymentalna, Ochrona zasobów przyrodniczych, Psychologia pracy i biznesu, Modelowanie matematyczne i analiza danych, Biznes chemiczny, Dyplomacja, Studia Bałkańskie, Studia Wschodnie, Prawo w administracji i gospodarce, Sinologia, Iberystyka, Neurobiopsychologia Język, kultura i gospodarka Finlandii, Aplikacje informatyczne w biznesie czy Podatki i doradztwo podatkowe. Uniwersytet Gdański poszerza także ofertę kierunków w języku angielskim, można tu studiować między innymi International Business, European Business Administration, Financial Analyst, Cultural Communication, Intercultural and Business Relations in Europe.

Naukę języka obcego można szlifować na 7 lektoratach. Poszerza się oferta zajęć fizycznych, studenci mogą wybierać między kilkunastoma dyscyplinami sportowymi. Kształcenie obejmuje również udział studentów w pracach badawczych. Na uczelni aktywnie działa 165 wydziałowych studenckich kół naukowych, 10 doktoranckich kół naukowych oraz 16 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych, część studentów pierwsze naukowe doświadczenia może zdobywać również w trakcie realizowanych przez nauczycieli akademickich grantów. Kontynuowaniu zainteresowań naukowych, ale również doskonaleniu już zdobytych kwalifikacji, sprzyjają studia doktoranckie oraz podyplomowe.

Rozwijają się takie projekty jak Uniwersytet Otwarty, gdzie wykładowcy akademiccy przekazują swoją wiedzę za pośrednictwem multimediów. Pojawiają się interaktywne kursy e-learningowe, coraz więcej książek i czasopism udostępnianych jest elektronicznie. Studenci UG korzystają z nowoczesnych pracowni, takich jak na przykład Thomson Reuters Data Suite z bezpłatnym dostępem do informacji finansowych firm, unikatowego dealing roomu, gdzie w rzeczywistym czasie trenują operacje giełdowe, pracowni informatycznej wyposażonej w technologie mobilne, nowoczesnego laboratorium translatorycznego, laboratorium do nauki tłumaczeń ustnych, laboratorium fizycznego z unikatową aparaturą pomiarową, pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego, laboratorium tradingowego, nowoczesnego studia radiowego, a w przygotowaniu jest także Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego. Ważne miejsce zajmują praktyki studenckie oraz staże, także zagraniczne. Biuro Karier UG, które jest liderem wśród zawodowych doradców województwa pomorskiego, pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju.

Przedsięwzięcia te wpisują się w zasadę łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami. To poszerza możliwości absolwentów UG na rynku pracy i daje uczelni wysokie miejsce wśród polskich uniwersytetów w rankingach zatrudnienia i płac.

https://ug.edu.pl/