Policja Państwowa – Komenda Powiatowa

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeśli po szkole średniej nie zamierzasz wybrać się na studia, być może swoją karierę będziesz mógł rozpocząć w Policji?

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie  branżowe,
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

Więcej info:

https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja