Młodzieżowe Centrum Kariery

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy, której priorytetem działalności jest stwarzanie młodzieży odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju społecznego oraz zawodowego, w szczególności zaś prowadzenie działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i bezrobotnej.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP realizuje bardzo szeroki wachlarz usług rynku pracy nakierowany na głównych odbiorców, czyli młodzież do 25 roku życia. Jest to m.in. pośrednictwo pracy, organizacja szkoleń i informacja zawodowa oraz poradnictwo zawodowe. Celem tych działań jest wzmocnienie pozycji ludzi młodych na runku pracy poprzez poszerzanie ich wiedzy oraz umiejętności w ramach planowania i budowania przyszłości zawodowej, jak również umiejętności poruszania się po meandrach rynku pracy.

Działania z zakresu rynku pracy realizowane są przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży są ponad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi OHP tworzonymi w celu:

  1. realizacji zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych – w szczególności młodzieży na lokalnym rynku pracy,
  2. merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym im terenie w zakresie problematyki rynku pracy.
CEiPM proponują m.in. system pośrednictwa pracy „zastępczej” – zajmujący się pozyskiwaniem czasowego zatrudnienia dla młodych ludzi, aby w ten sposób umożliwić zdobycie praktyki zawodowej i nawiązania kontaktów z pracodawcami. Właśnie te działania, które uwzględniają doświadczenia zdobyte bezpośrednio w miejscach pracy, skutecznie pomagają stawiać pierwsze kroki w świecie pracy i przezwyciężać, często negatywne, postawy pracodawców wobec dopiero wchodzących na rynek pracy.

CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie
ul. Dworcowa 19
70 – 206 Szczecin
tel. 91 812 79 81
fax. 91 812 79 81, wew. 136
e-mail: ceipm.szczecin@ohp.pl

Dyrektor CEiPM w Szczecinie– Joanna Głogowska
e-mail: j.glogowska@ohp.pl
tel. 91 812 79 81, wew. 137

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie
ul. Morska43
75-215 Koszalin
tel. 94 343 10 36
e-mail: ceipm.koszalin@ohp.pl

Dyrektor CEiPM w Koszalinie – Roksana Zalega
e-mail: r.zalega@ohp.pl
tel. 94 343 10 36, wew. 333

Patronat: