Bydgoska Szkoła Wyższa

Priorytetem Bydgoskiej Szkoły Wyższej jest jakość kształcenia i rozwój każdego studenta poprzez prowadzoną ewaluację Władz Uczelni i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. Naszą misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Stanowią ją wieloletni, doświadczeni pracownicy z bogatym dorobkiem praktycznym i naukowym.

Przekazujemy naszym studentom specjalistyczną wiedzę, umożliwiającą sprawne i efektywne działanie w nowoczesnej gospodarce oraz rozwijamy u nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Podstawą takiego przekonania jest podejmowanie przez Uczelnię aktywności badawczo-naukowej i ich upowszechnienie, które przynosi wymierne korzyści społeczne i pozytywny wizerunek Uczelni w oczach zakładów, urzędów, instytucji jako odpowiedzialny partner we wszystkich obszarach działalności.

Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 307.

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zdrowie publiczne, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, pedagogika (tytuł zawodowy licencjata), budownictwo, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji (tytuł zawodowy inżyniera).

W ofercie edukacyjnej BSW są również studia podyplomowe i kursy, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów. Przy uczelni działa także Uniwersytet Otwarty umożliwiający zdobywanie wiedzy bez względu na dotychczasowy poziom wykształcenia i wiek.

 rekrutacja@bsw.edu.pl
 http://www.bsw.edu.pl